Понеділок, 30.03.2020, 13:15                       Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS  
   
Головна | Посадові інструкції | Регістрація | Вхід
Меню сайту

» Форма входу


» Пошук


 Дитячий журнал Пізнайко 

Журнал 'Крилаті'  

МамаТато


Новини Української бібліотечної асоціації

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАВІДУЮЧОЇ  БІЦ БСШ № 12

м. Біла Церква

 

1.Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідувача бібліотеки і бібліотекаря.

1.2. Завідуюча БІЦ  призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Завідуюча БІЦ  повинен мати вищу або середню спеціальну професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше ніж З роки.

1.4. Завідуюча БІЦ  підпорядковується безпосередньо  директору школи .

1.5. У своїй діяльності завідуюча БІЦ    керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України з питань розвитку культури; керівними документами органів управління освітою з питань бібліотечної роботи; правилами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; правилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності завідуючої БІЦ  є:

2.1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

2.2. Пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку.

3. Посадові обов'язки

Завідуюча БІЦ  виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує роботу БІЦ школи, формування, облік і збереження бібліотечного
фонду.
3.2. Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури.
3.3. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів.
3.4. Веде облік роботи БІЦ і подає відповідну звітність.

3.5. Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм.
3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам БІЦ з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.
3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку.
3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.
3.10. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи.
3.11. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

4. Права

Завідуюча БІЦ  має право:

4.1. Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами.
4.2. Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень,  споруд та обладнання БІЦ.
4.3. Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, завідуюча БІЦ  несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.2. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язки з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки завідуюча БІЦ  несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. Завідуюча  БІЦ  несе повну матеріальну відповідальність у випадку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою).

Завідуюча  БІЦ: 

6.1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи .

 6.2. За згодою може бути залучений за розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

6.3. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

3 інструкцією ознайомлена:             ___________                   «___» ______ ___ р.

  

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Бібліотекаря-медіаспеціаліста

БСШ № 12

м. Біла Церква

 

І. Загальні положення

1.1. Бібліотекар-медіаспеціаліст відноситься до категорії "Спеціаліст"

1.2. Призначення на посаду бібліотекаря-медіаспеціаліста та звільнення з неї здійснюється наказом директора навчального закладу за поданням завідувача бібліотечно-інформаційного центру (далі БІЦ) згідно з чинним трудовим законодавством України.

1.3. Бібліотекар-медіаспеціаліст безпосередньо підпорядковується завідувачу БІЦ.

1.4. На посаду бібліотекаря-медіаспеціаліста призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування досвіду роботи та зі знанням інформаційно-комп'ютерних технологій, яке підтверджується відповідними документами.

1.5. У своїй діяльності бібліотекар-медіаспеціаліст керується Конституцією та Законом України, постановами Верховної України та наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами в галузі культури, освіти та бібліотечної справи, Статутом НЗ, Положенням про бібліотечно-інформаційний центр навчального закладу, а також локальними правилами БІЦ, правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту та даною інструкцією.

1.6. Бібліотекар-медіаспеціаліст повинен знати: основні бібліотечно-бібліографічні технологічні процеси, засоби обчислювальної техніки, збір, передачі і обробки інформації та правила їх експлуатації, телекомунікаційне та мережеве обладнання, правила їх експлуатації, основи експлуатації автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем, основи баз даних, основи програмування, види програмного забезпечення, сучасні операційні системи, види технічних носіїв інформації, правила їх збереження і експлуатації, інструктивно-нормативні матеріали, які регламентують використання обчислювальної техніки, основи інформаційної безпеки та захисту інформації, основи економіки, організації праці і виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

II. Обов'язки

Бібліотекар-медіаспеціаліст:

2.1. Виконує роботи щодо забезпечення інформаційно-бібліотечних процесів БІЦ.

2.2. Здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ та надає допомогу вчителям в проведенні навчальних заходів з використанням комп'ютерної техніки та технічних засобів навчання.

2.3. Відповідає за створення та наповнення інформаційного модуля БІЦ єдиної інформаційно-комп'ютерної мережі НЗ. Підтримує та супроводжує роботу АБІС та локальної комп'ютерної мережі.

2.4. Забезпечує експертизу та формує фонд комп'ютерних програм для самостійної роботи користувачів, фонд допоміжних програм для забезпечення сервісних послуг.

2.5. Друкує інформацію про нові надходження.

2.6. Використовує інформацію, яка розміщена в мережі Інтернет, для поповнення фонду БІЦ.

2.7. Організує роботу з формування та ведення обліку навчальних фондів відеотеки (ауді- відео записи), фонотеки (магнітні записи, оптичні диски), діатеки (діафильми, діапозитиви), фонд інформаційних ресурсів, та організує місця для індивідуальної і групової роботи користувачів.

2.8. Організує віртуальні виставки.

2.9. Веде  сайт БІЦ

2.10. Створює медіапродукцію на базі фондів БІЦ.

2.11. Забезпечує доступ та роботу в мережі Інтернет/Інтранет

 

2.12. Надає допомогу користувачам у самостійній роботі з інформаційними ресурсами.

2.13. Консультує користувачів з правил використання комп'ютерної техніки.

2.14. Надає допомогу учням та вчителям щодо участі в освітніх проектах.

2.15. Підтримує в належному стані засоби комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.16. Інформує керівництво НЗ про необхідність термінового або профілактичного обслуговування комп'ютерної та телекомунікаційної техніки.

2.17. Веде облік виконаної роботи, облік щоденного відвідування комп'ютерної робочої зони та іншу встановлену документацію.

2.18. Застосовує передовий досвід роботи у бібліотечній діяльності.

2.19. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

2.20. Виконує окремі службові доручення завідувача БІЦ.

 

III. Права та відповідальність

Бібліотекар-медіаспеціаліст має право:

3.1. Знайомитись з проектами рішень керівництва БІЦ, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з його обов'язками.

3.3. У межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі роботи, вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва БІЦ сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Отримувати інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.

3.6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

3.9. Брати участь у семінарах та конференціях з питань бібліотечно-інформаційної роботи.

3.10. Вимагати від користувачів дотримуватися встановлених норм і правил.

3.11. На захист професійної честі й гідності, має право знайомитися із скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності і давати на них пояснення, має право вимагати конфіденційності службового розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

 

Бібліотекар-медіаспеціаліст несе відповідальність:

3.12. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

3.13. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.14. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

3.15. За виконання встановлених планових завдань.

3.16. За дотримання правил праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правил техніки безпеки.

3.17. За раціональне використання робочого часу.

 

IV. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

4.1. У разі відсутності бібліотекаря-медіаспеціаліста його обов'язки виконує інший працівник БІЦ, призначений у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

4.2. Для виконання обов'язків та реалізації прав бібліотекар-медіаспеціаліст взаємодіє з працівниками інших підрозділів БІЦ.

4.3. Бібліотекар-медіаспеціаліст взаємодіє з установами, що здійснюють методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги, безпосередньо пов'язані з основними напрямами діяльності БІЦ.

 

 

Зав. БІЦ                                                __________                              «___» ______ ___ р.

 

3 інструкцією ознайомлена:             ___________                   «___» ______ ___ р.
» Наші координати
09100
Київска обл. 
м.Біла Церква
Комсомольський    б-р, 
буд. 11
------------------------
Тел: (045) 63 865 35
------------------------
 nataly6258@yandex.ru

»  Ми працюємо:
    понеділок-п'ятниця
8.30-16.30
     
   
субота, неділя
   вихідний» Корисні посилання

БСШ №12

Департамент освіти і науки Київської ОДА

КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Миколаївська НПБ

Державна НПБ

Національна парламентська бібліотека України

Херсонська обласна бібліотека для дітей

Вікіпедія

Національна бібліотека для дітей

 Сайт "Я иду на урок начальной школы"

Світловодська санаторна школа-інтернат № 2 

Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 «Ясочка»


» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


» Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031БІЦ  БСШ № 12 м.Біла Церква

© 2020